Algemene Voorwaarden Lumi Fotografie

 

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

Aw:                                            Auteurswet;

Lumi:                                     Lumi Fotografie, gevestigd te Rijnsburg, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61655007;

Fotografisch Werk:           fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld;

Gebruik:                                  verveelvoudiging of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo 12 en 13 Aw;

Opdrachtgever:                  de natuurlijke persoon of rechtspersoon die Lumi een opdracht verleent of heeft verleend;

Overeenkomst:                   de afspraken tussen Lumi en Opdrachtgever, waarvan deze algemene voorwaarden een onderdeel uitmaken;

Trouwdatum:                       de tussen Lumi en Opdrachtgever schriftelijk overeengekomen datum voor een trouwreportage of daarmee vergelijkbare opdracht;

Website:                                 www.lumifotografie.nl.

 

Artikel 2 – Algemeen

2.1           Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van Lumi.

2.2           De toepasselijkheid van eventuele algemene of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3           Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in voornoemde in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Lumi en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht worden genomen.

2.4           Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens “per e-mail” verstaan.

2.5           Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen.

 

Artikel 3 – Offerte

3.1           Offertes hebben een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders is overeengekomen.

3.2           Lumi kan niet aan haar offertes worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.3           Een samengestelde prijsopgave verplicht Lumi niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

Artikel 4 – Totstandkoming en uitvoering Overeenkomst

4.1           Een Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door Opdrachtgever van de offerte van Lumi.

4.2           Zolang Lumi de (eerste) aanbetaling nog niet (volledig) heeft ontvangen, is zij niet gehouden zich beschikbaar te houden voor de gewenste (trouw)datum.

4.3           Lumi heeft het recht om de Overeenkomst naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

4.4           Lumi bepaalt welke Fotografische Werken worden geleverd en of en op welke wijze zij de Fotografische Werken bewerkt. Opdrachtgever heeft geen recht op alle gemaakte Fotografische Werken of onbewerkte Fotografische Werken.

4.5           Lumi zal het ontwerpen en laten afdrukken van fotoproducten zoals een fotoalbum of afdruk niet eerder aanvangen dan na ontvangst van de volledige betaling van de verzonden facturen.

4.6           Lumi is bevoegd derden – waaronder begrepen maar niet beperkt tot een second shooter en een videograaf – in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst.

 

Artikel 5 – Vergoeding

5.1           Het tarief dat Lumi in rekening brengt voor de uitvoering van de Overeenkomst staat vermeld in de offerte.

5.2           Lumi brengt reiskosten en eventuele andere onkosten in rekening conform de offerte.

5.3          De actuele tarieven van Lumi zijn te vinden op de Website.

5.4           Indien de opdracht na aanvaarding van de offerte op verzoek van Opdrachtgever en na goedkeuring van Lumi wordt gewijzigd, komen eventuele meerkosten voor rekening van Opdrachtgever.

 

Artikel 6 – Ontbinding en beëindiging van de Overeenkomst

6.1           Indien Opdrachtgever een consument is, kan hij indien sprake is van een overeenkomst op afstand of een overeenkomst buiten de verkoopruimte de Overeenkomst zonder opgave van redenen ontbinden tot een termijn van 14 dagen is verstreken na de dag waarop de Overeenkomst wordt gesloten. Eventuele fotoproducten zoals fotoalbums en afdrukken van foto’s die Lumi voor Opdrachtgever bestelt vallen ingevolge art. 6:230p BW niet onder het ontbindingsrecht.

6.2           Uiterlijk binnen 14 dagen na de ontvangst van een ontbindingsverklaring als bedoeld in art. 6.1 vergoedt Lumi alle van Opdrachtgever ontvangen betalingen, met inbegrip van de leveringskosten.

6.3           Indien Opdrachtgever na een consumentenkoop gebruik maakt van het ontbindingsrecht zoals omschreven in art. 6.1, draagt Opdrachtgever de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de zaak.

6.4           Indien Opdrachtgever in surseance van betaling verkeert of surseance van betaling heeft aangevraagd, in staat van faillissement verkeert of indien een aanvraag tot faillietverklaring van Opdrachtgever is gedaan, een onderhands crediteurenakkoord aan zijn crediteuren heeft aangeboden, besloten heeft over te gaan tot liquidatie dan wel tot beëindiging van de bedrijfsactiviteiten op andere wijze of beslag is gelegd op de activa van Opdrachtgever als gevolg waarvan Opdrachtgever niet langer in staat is zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst na te komen, heeft Lumi het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, onverminderd haar recht op uitbetaling van reeds verrichte werkzaamheden alsmede op vergoeding van eventuele schade. Eventuele vorderingen van Lumi op Opdrachtgever zijn in voorkomend geval per direct opeisbaar.

 

Artikel 7 – Levering

7.1           Levering van Fotografische Werken geschiedt niet eerder dan na ontvangst van volledige betaling.

7.2           Digitale bestanden met Fotografische Werken worden geleverd in goed overleg en op een tussen partijen overeengekomen wijze.

 

Artikel 8 – Termijnen

8.1           Alle door Lumi genoemde, op de Website vermelde of met Lumi overeengekomen termijnen zijn indicatief en zijn nimmer fatale termijnen voor Lumi.

8.2           Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Lumi en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk met elkaar in overleg treden.

8.3           Bij overschrijding van een (leverings)termijn door Lumi dient Opdrachtgever Lumi schriftelijk in gebreke te stellen. Lumi dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst. Gedurende deze redelijke termijn kan Opdrachtgever geen aanspraak maken op vergoeding van eventueel daardoor geleden schade en heeft Opdrachtgever geen recht de Overeenkomst te beëindigen zonder Lumi ter zake volledig schadeloos te stellen.

 

Artikel 9 – Factuur en betaling

9.1           Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij op de factuur een andere betalingstermijn staat vermeld.

9.2           Opdrachtgever dient de met Lumi overeengekomen vergoeding voor haar dienstverlening bij vooruitbetaling te voldoen. Lumi kan van Opdrachtgever een voorschot verlangen ten aanzien van consumentenkoop.

9.3           Voor trouwreportages geldt dat na de totstandkoming van de Overeenkomst een aanbetaling van 50% van het tarief voor de betreffende trouwreportage verschuldigd is. Ongeveer een maand voor de Trouwdatum is de resterende 50% verschuldigd. Het tarief voor het door Lumi te verzorgen Trouwalbum wordt na de Trouwdatum in rekening gebracht.

9.4           Voor een Opdrachtgever die geen consument is, bedragen de buitengerechtelijke incassokosten 15% van de openstaande vordering met een minimum van EUR 100. Voor een Opdrachtgever die consument is, gelden de wettelijke buitengerechtelijke incassokosten.

 

Artikel 10 – Annulering

10.1        Opdrachtgever heeft het recht een Overeenkomst betreffende een trouwreportage kosteloos te annuleren tot zes maanden voor de Trouwdatum. In geval van annulering binnen zes maanden voor de Trouwdatum is Opdrachtgever de op het moment van annulering reeds gefactureerde aanbetalingen verschuldigd.

10.2        Opdrachtgever heeft het recht een Overeenkomst betreffende een fotoshoot kosteloos te annuleren tot één week voor de overeengekomen datum. In geval van annulering binnen één week voor de overeengekomen datum is Opdrachtgever 50% van het overeengekomen tarief verschuldigd, tenzij partijen anders overeenkomen.

 

Artikel 11 – Kadobon

11.1        Kadobonnen hebben een geldigheidsduur van 1 jaar na datum uitgifte. Na het verstrijken van die termijn vervalt de waarde van de kadobon.

11.2        Een kadobon dient in één keer te worden besteed. Een eventueel resterend tegoed wordt niet in geld uitbetaald.

11.3        Lumi verstrekt uitsluitend gepersonaliseerde kadobonnen. Op de koop van een kadobon is het herroepingsrecht derhalve niet van toepassing.

 

Artikel 12 – Auteursrecht

12.1       Het auteursrecht op Fotografische Werken berust bij Lumi.

 

Artikel 13 – Niet-exclusieve licentie

13.1        Indien Opdrachtgever een consument is, is Opdrachtgever uitsluitend gerechtigd tot Gebruik van Fotografisch Werk voor eigen gebruik en openbaarmaking binnen huiselijke kring. Indien Opdrachtgever een professionele partij is, is Opdrachtgever uitsluitend gerechtigd tot Gebruik van Fotografisch Werk zoals door Lumi is omschreven in de offerte of Overeenkomst.

13.2        Toestemming voor Gebruik van een Fotografisch Werk door Opdrachtgever voor andere doeleinden dan omschreven in art. 12.1 wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie.

13.3        Het is Opdrachtgever niet toegestaan Fotografisch Werk op enigerlei wijze te bewerken.

13.4        Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lumi is het Opdrachtgever niet toegestaan Fotografisch Werk aan derden te verstrekken of in te zenden voor wedstrijden of publicaties.

13.5        Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is Opdrachtgever niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden.

 

Artikel 14 –  Inbreuk op auteursrecht

14.1        Elk Gebruik van een Fotografisch Werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Lumi.

14.2        In geval van een inbreuk komt Lumi een vergoeding toe ter hoogte van minimaal driemaal de door Lumi gehanteerde dan wel redelijk geachte licentievergoeding voor een dergelijke vorm van Gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

 

Artikel 15 – Gebruik op internet

15.1        In geval van Gebruik van Fotografisch Werk op internet zal Opdrachtgever ervoor zorgdragen dat de afmetingen van het door haar op internet afgebeelde Fotografische Werk niet groter zijn dan 800 bij 600 pixels.

 

Artikel 16 – Naamsvermelding

16.1        Het logo van Lumi dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch Werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch Werk in de publicatie te worden opgenomen.

16.2        Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt Lumi een vergoeding toe van tenminste éénmaal de door Lumi gebruikelijk gehanteerde of redelijk geachte licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

16.3        Wanneer Opdrachtgever schriftelijk toestemming heeft verkregen het Fotografische Werk te verveelvoudigen, in welke vorm dan ook, is deze gehouden er zorg voor te dragen dat het logo van Lumi op deze reproducties wordt aangebracht. In het geval van digitale/elektronische kopieën is Opdrachtgever tevens gehouden er zorg voor te dragen dat de volledige metadata – zoals ze door Lumi tot onderdeel van het digitale bestand zijn gemaakt – behouden blijven; het gaat daarbij om informatie volgens EXIF, de IPTC, de XMP en de ICC standaards.

 

Artikel 17 – Persoonlijkheidsrechten

17.1        Opdrachtgever respecteert bij het Gebruik van een Fotografisch Werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van Lumi zoals bedoeld in artikel 25 lid 1 Aw.

17.2        In geval van schending van bedoelde persoonlijkheidsrechten heeft Lumi recht op een vergoeding van minimaal éénmaal de door Lumi gebruikelijk gehanteerde of redelijk geachte licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige gelden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

 

 

 

Artikel 18 – Portretrecht

18.1        Lumi behoudt zich het recht voor om Fotografisch Werk te gebruiken voor haar eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de Website, social media, haar portfolio en andere promotiemiddelen.

18.2        Lumi is gerechtigd portretten van Opdrachtgever in te zenden voor wedstrijden en publicaties zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtgever.

 

Artikel 19 – Rechten van derden

19.1        Opdrachtgever die een Fotografisch Werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden of andere rechthebbenden. Opdrachtgever vrijwaart Lumi van alle aanspraken in dat verband.

 

Artikel 20 – Aansprakelijkheid

20.1        Lumi is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor Opdrachtgever is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet zijdens Lumi.

20.2        Lumi is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat Lumi is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.

20.3        De aansprakelijkheid van Lumi is beperkt tot directe schade.

20.4        De aansprakelijkheid van Lumi is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot het bedrag dat de betreffende verzekering van Lumi in het betreffende geval daadwerkelijk uitkeert.

20.5        In afwijking van de wettelijke verjarings- en vervaltermijnen bedraagt de verjarings- en vervaltermijn van alle vorderingen en verweren jegens Lumi één jaar.

 

Artikel 21 – Eigendomsvoorbehoud

21.1        Alle aan Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Lumi zolang Opdrachtgever de zaak en de met de zaak verband houdende diensten niet volledig heeft betaald.

 

Artikel 22 – Onvoorziene omstandigheden en overmacht

22.1        Indien Lumi door onvoorziene omstandigheden aan de zijde van Lumi niet aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever kan voldoen ter zake een Overeenkomst die gelet op haar aard niet op een ander moment kan worden uitgevoerd (zoals een Overeenkomst betreffende een Trouwdatum), zal zij voor zover redelijkerwijs mogelijk trachten een andere fotograaf van vergelijkbare kwaliteit te leveren.

22.2        Indien Lumi door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever kan voldoen worden de verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht, tenzij de aard van de overeenkomst zich daartegen verzet.

22.3        Onder overmacht van Lumi wordt verstaan elke van de wil van Lumi onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zodanige verplichtingen in redelijkheid niet van Lumi kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid te voorzien was. Tot overmacht worden in ieder geval gerekend: noodtoestanden (waaronder begrepen extreme weersomstandigheden, brand en blikseminslag), restricties en/of gewijzigde regelgeving door overheid(sinstanties), (werk-)staking, oorlog, oproer, uitval van elektriciteit, overmacht zijdens toeleveranciers van Lumi of door Lumi ingeschakelde derden, ziekte zijdens Lumi, onvoorziene uitval van fotoapparatuur of computerapparatuur en andere voorzieningen.

22.4        In geval van overmacht heeft Opdrachtgever geen recht op enige (schade)vergoeding.

 

 

 

Artikel 23 – Rechtskeuze en bevoegde rechter

23.1       De rechtsverhouding tussen Lumi en Opdrachtgever wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

23.2       De bevoegde rechter in het arrondissement waarin Lumi is gevestigd is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Lumi en Opdrachtgever, tenzij dwingend recht anders voorschrijft.

 

 

 

 

BIJLAGE I – Uitsluitend voor consumenten

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Lumi Fotografie, Merschpad 6 te (2231 AB) Rijnsburg, tel. 06-13037871, e-mail: info@lumifotografie.nl) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Als u heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt u een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat u ons ervan in kennis heeft gesteld dat u de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.